<track id="u4tic"><ins id="u4tic"><acronym id="u4tic"></acronym></ins></track>
<source id="u4tic"><mark id="u4tic"><i id="u4tic"></i></mark></source>
 • <strong id="u4tic"></strong>
  <b id="u4tic"><dl id="u4tic"><dfn id="u4tic"></dfn></dl></b>

  <i id="u4tic"></i>
  <b id="u4tic"><dl id="u4tic"></dl></b>
  <b id="u4tic"><small id="u4tic"></small></b>
  <wbr id="u4tic"><ins id="u4tic"></ins></wbr>
  <u id="u4tic"><small id="u4tic"></small></u>

  1. <input id="u4tic"></input>
  <menu id="u4tic"><noframes id="u4tic"><b id="u4tic"></b></noframes></menu>
  1. ROS (H? ?i?u hành cho robot) cung c?p các th? vi?n và các c?ng c? ?? giúp các nhà phát tri?n ph?n m?m t?o ra các ?ng d?ng cho robot. Nó cung c?p ph?n c?ng tr?u t??ng, trình ?i?u khi?n thi?t b?, th? vi?n, hi?n th? tr?c quan, tin nh?n g??i nh?n, qu?n ly gói, và nhi?u h?n n?a. ROS ???c c?p phép theo gi?y phép ngu?n m? BSD.

   Available Translations: German | Spanish | French | Italian | Japanese | Korean | Brazilian Portuguese | Portuguese | Русский (Russian) | Thai | Turkish | 簡體中文 | Ukrainian | Vietnamese

   ROS:

   • Cài ??t

    • Cài ??t ROS trên máy.

    D?n nh?p

    • Tìm hi?u v? các khái ni?m, th? vi?n, t?ng quan v? ROS.

    H??ng d?n

    • H??ng d?n t?ng b??c ?? h?c và th?c hành ROS

    ?óng góp

    • Làm th? nào ?? tham gia v?i c?ng ??ng ROS.

    H? tr?

    • Tìm ki?m s? h? tr? khi g?p v?n ??.

   Ph?n m?m:

   Ph?n c?ng robot:

   • Robots

    • Robots mà b?n có th? s? d?ng v?i ROS.

    C?m bi?n

    • Trình ?i?u khi?n c?m bi?n cho ROS.

    ??ng c?

    • Trình ?i?u khi?n, b? ?i?u khi?n ??ng c? cho ROS.

   ?n ph?m, các khóa h?c và s? ki?n:

   • Bài báo

    • Các bài báo ?? xu?t b?n v?i vi?c tri?n khai m? ngu?n m? có s?n.
   • Sách

    • Sách ?? xu?t b?n v?i tài li?u và h??ng d?n v?i m? ngu?n m? có s?n.
   • Khóa h?c

    • Các khóa h?c s? d?ng ho?c gi?ng d?y ROS.
   • S? ki?n

    • Các s? ki?n và tài li?u d?a trên ROS.

   There are several mirrors of this wiki for use around the world

   Wiki: vn (2017-08-08 02:55:06由HoangGiang88編輯)

   欧美色情在线-国产成-人-综合-亚洲-91国产精品视频